Uzupełniający konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych

grafika ue

 

 

Kościan, dnia 22.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1510 z późn. Zm.) ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielenie  świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Konsultacji lekarskich,

2.Porady fizjoterapeuty,

3.Terapii indywidualnej,

w ramach projektu „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, wniosek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Kody CPV:

 CPV-85312500-3 Usługi  rehabilitacyjne

CPV-85142100-7 Usługi fizjoterapii

CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,

CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

CPV: 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój nr 29 w godzinach: od 8.00-14.00 lub pobrać ze strony internetowej ośrodka: www.or.koscian.pl/

1)Informacji w sprawie konkursu ofert udziela:

Pan/i Kamila Nowak, tel; +48655121270, E-mail: kamila.nowak@or.koscian.pl, pokój nr 29

2) Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z 3 części.

3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r.

4) Kryterium oceny ofert: 100 % cena (w zakresie wszystkich pakietów)

Najniższa zaoferowana cena za 1 h, terapie, spotkanie / cenę oferty rozpatrywanej za 1 h, terapie, spotkanie x 100 %

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów.

5) Rozliczenia między Udzielającym Zamówienia, a Przyjmującym Zamówienie odbywać się będzie w polskich złotych (PLN)

6) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYMAGANIA

  1. Przedmiotem niniejszego  Konkursu Ofert jest udzielenie zamówienia na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie: 3 pakietów/ zadań
  • Zadanie 1: Kwalifikacja lekarska

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci 2 konsultacji lekarskich dla każdego z 78 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziane są 2 konsultacje:

- 1 konsultacja na początku programu, obejmująca: ocenę stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, badania (min. przy użyciu inklinometru), postawienie diagnozy, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego, wystawieniu zlecenia na zabiegi rehabilitacyjne;

- 2 konsultacja po zakończeniu programu, obejmująca: ocenę stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, badania (min. przy użyciu inklinometru), przekazanie zaleceń do stosowania w domu.

Minimalny czas trwania 1 konsultacji: 1 h na 1 pacjenta

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Zakres godzin na jaki Oferent może złożyć ofertę: 6 – 155 godzin, nie mniej niż 6 godzin w miesiącu

Czas realizacji usług: 11.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad lekarskich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy,

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy,

- polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu,

b)         dyplom ukończenia akademii/uniwersytetu medycznego,

c)         dyplomy posiadanych specjalizacji.

 

  • Zadanie 2: Porada fizjoterapeuty

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci 1 konsultacji/ porady fizjoterapeuty dla każdego z 60 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziana jest 1 konsultacja / porada fizjoterapeuty, obejmująca ocenę postępów rehabilitacji w trakcie trwania terapii indywidualnej.

Minimalny czas trwania konsultacji: 1 h na 1 pacjenta .

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Zakres godzin na jaki Oferent może złożyć ofertę: 3 – 60 godzin, nie mniej niż 3 godziny w miesiącu.

Czas realizacji usług: 11.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez fizjoterapeutę, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia i w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad fizjoterapeutycznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającego minimum:

a) dyplom magistra i 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) dyplom licencjata i minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,

 

- konieczne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (np. CV)

 

  • Zadanie 3: Terapia indywidualne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci rehabilitacji medycznej dla każdego z 60 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Terapia indywidualna składa się ze 100 zabiegów rehabilitacyjnych, zgodnie z indywidualnych programem rehabilitacyjnych, opracowanym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. W ramach jednego dnia uczestnik projektu odbędzie maksymalnie 3 zabiegi fizykalne i maksymalnie 2 rodzaje ćwiczeń z wykorzystaniem kinezyterapii, terapii manualnej, metod specjalnych lub masażu.

Lista planowanych zabiegów fizjoterapeutycznych:

1) Kinezyterapia

-indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według  metod  neurofizjologicznych,  metody  reedukacji  nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)

-ćwiczenia  wspomagane

-pionizacja

-ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

-ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

-ćwiczenia izometryczne

-nauka czynności lokomocji

-wyciągi-inne formy usprawniania (kinezyterapia)

-ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające

2) Masaż

-masaż suchy

-częściowy

-masaż limfatyczny ręczny

-masaż limfatyczny mechaniczny

-masaż podwodny

–hydropowietrzny

-masaż podwodny miejscowy

-masaż podwodny całkowity

-masaż mechaniczny

3) Elektrolecznictwo

-galwanizacja

-jonoforeza

-kąpiel czterokomorowa

-kąpiel elektryczna

–wodna całkowita

-elektrostymulacja

-tonoliza

-prądy diadynamiczne

-prądy interferencyjne

-prądy TENS

-prądy TRAEBERTA

-prądy KOTZA

-ultradźwięki  miejscowe

-ultrafonoforeza

4) Leczenie polem elektromagnetycznym

-impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

-diatermia krótkofalowa, mikrofalowa

-impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

5) Światłolecznictwo i termoterapia

-naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym

-laseroterapia –skaner

-laseroterapia punktowa

-okłady parafinowe

6) Hydroterapia

-kąpiel wirowa  kończyn

-inne kąpiele -wirowa w tanku

-natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy

7) Krioterapia

-krioterapia  (azot)

8) Balneoterapia

-kąpiel w suchym CO2

oraz zabiegi   elektroterapii,   wodolecznictwo,   światłolecznictwo,   termoterapia,   masaże,   kinezyterapia indywidualna i grupowa, terapia przeciw-obrzękowa.

Specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia terapii indywidualnej zgodnie z zaleceniami lekarskimi zapewnia Zamawiający.

Maksymalny czas trwania terapii indywidualnej dla 1 uczestnika projektu: 20 dni

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Liczba terapii indywidualnych na jaką Oferent może złożyć ofertę: 3 – 60  terapii, nie mniej niż 3 terapie indywidualne w miesiącu.

Czas realizacji usług: 11.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez fizjoterapeutę, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia i w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad fizjoterapeutycznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającego minimum:

a) dyplom magistra i 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) dyplom licencjata i minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,

 

- konieczne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

 

- konieczne jest posiadanie umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do przeprowadzenia terapii indywidualnej zgodnej z zaleceniami lekarskimi.

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (np. CV)

 

Wykonawcy są zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo planowanych interwencji pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy medycznej. Interwencje będą zgodne z aktualną wiedzą naukową, sprawdzone klinicznie. Prowadzone działania muszą odbywać się z zachowaniem prawa do intymności.

 

III. Ofertę należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)” w ramach projektu „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, wniosek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój nr 29 do godziny: 9.00 do dnia 6.11. 2019 r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój 29 dnia 6.11.2019, godz. 09:15.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.or.koscian.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia w dniu 7.11.2019 r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U z 2019 r. poz. 1373)

 

Dyrektor

Agata Michalkiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

FORMULARZ OFERTOWY

  • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-22 13:30:24
  • zaakceptowanie treści informacji: 2019-10-22 13:36:42
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2019-10-22 13:36:27

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe