:: Podstawa prawna działania

Ośrodek działa na podstawie:
  1. Uchwały nr III/22/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego w Kościanie.
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
  5. Statutu nadanego Uchwałą nr XV/142/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.05.2012r.
  6. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe