:: ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP II

ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP II
Szanowni Państwo,

 informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań:  e-mail: kamila.nowak@or.koscian.pl

 

 

 

Kościan,  dnia 4 października 2021r.

L.dz.OR.0372.01.2021    

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na  przebudowę (zagospodarowanie starych pomieszczeń magazynu, obieralni, pralni na szatnię dla pracowników).
Nazwa zadania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP II

Zamawiający: SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Reprezentowany przez: Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

ul. Bączkowskiego 11 a, 64-000 Kościan

Termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie robót - plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy,

2) zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 9 tygodni od przekazania placu budowy.

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w:
1) dokumentacji projektowej - (załącznik nr 1),

2) ogólnej specyfikacji technicznej – (załącznik nr 2),

3) przedmiarze robót (załącznik nr 3)

Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonanie przedmiotu umowy, do 14 dni od daty otrzymania faktury.
 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
           Cena- waga 100%

      Obliczenie punktów ze względu na kryterium

        Co = C najn / C of  x 100

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.- najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of  -  cena badanej oferty.

 

Sposób obliczenia: powinna być wyliczona na podstawie załączonego przedmiaru. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Cenę  należy skalkulować na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru i specyfikacji technicznej.

Wymagane jest  załączenie kosztorysu  ofertowego.

Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na  remoncie obiektu (w tym instalacja sanitarna) na kwotę 40 000,00 zł. W celu spełnienia  przez Wykonawców warunku, o którym mowa powyżej  Zamawiający żąda złożenia  przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych stanowiących załącznik  nr 4  do zapytania ofertowego wraz z załączeniem referencji określonych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 

Niespełnienie wymagań zawartych w ust. 6, 7  przez Wykonawcę powoduje odrzucenie oferty.
 

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że:
§     akceptuje warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy.

§     uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,

§     gwarantuje realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,

§     uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

§     wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:
1)      formularz ofertowy,

2)      wykaz wykonanych robót budowlanych, 

3)      w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (lub emailem na adres kamila.nowak@or.koscian.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 11:00 w dniu   13.10.2021 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła, umieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.
 

Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 14:00 w dniu 15.10.2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres  kamila.nowak@or.koscian.pl
 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 
 

Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie  z siedzibą w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie jest Pan Łukasz Grajewski, e-mail: biuro@or.koscian.pl tel. 65 512 12 70,

3)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP II

4)       Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

6)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy;

 

 

 

Załączniki:

Zaproszenie


dokumentacja projektowa 1,

dokumentacja projektowa 2,

dokumentacja projektowa 3,

dokumentacja projektowa 4,

dokumentacja projektowa 5,

dokumentacja projektowa 6,

dokumentacja projektowa 7,

dokumentacja projektowa 8,

dokumentacja projektowa 9,

dokumentacja projektowa 10,

dokumentacja projektowa 11,

dokumentacja projektowa 12,

ogólna specyfikacja techniczna,

przedmiar robót.