Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

           Kościan, dnia 10.12.2020 r.

 

L.Dz.OR.0372/01/2020

 

 

               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 

Zamawiający:

 

Ośrodek Rehabilitacyjny

ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan

NIP: 698-15-82-707, REGON: 410390558

 

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 

 II. Szczegółowy opis przedmiotu.

 

-       dostawa polegać będzie na sukcesywnym, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego, zakupie paliwa w wyznaczonych punktach sprzedaży wskazanych przez Wykonawcę,

-       Zamawiający zastrzega sobie, iż odległość miejsc tankowania od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km;

-       ilość zatankowanego paliwa potwierdzana będzie przez obsługującego pracownika w asygnacie rozchodowej dostarczonej przez Zamawiającego; na podstawie asygnaty zostanie dokonane obciążenie po zakończeniu miesięcznego okresu tankowania; termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury;

-       przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 9 000 litrów w okresie obowiązywania umowy (w zależności od sytuacji epidemicznej w Kraju); Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności od potrzeb; nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy;

-       Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach;

-       olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09/12/2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441);

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

 

IV. Opis  sposobu przygotowania oferty.

 

      Oferta powinna być:

-      opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy;

-      posiadać datę sporządzenia;

-      zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

-      podpisana czytelnie przez uprawnioną osobę Wykonawcy.

 

Wraz z ofertą cenową, oferent zobowiązany jest złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 , poz. 833 ze zm.)

 

Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis „Oferta na dostawę oleju napędowego. Nie otwierać przed 18 grudnia 2020 r. godz. 11:00”

 

Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 9:45 pod adresem:
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a 64 – 000 Kościan.

 

Oferty złożone po godzinie 9:45nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI. Ocena ofert.

 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 grudnia 2020 o godz. 11:00

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty 100%

 

VII. Dodatkowe informacje.

 

Dodatkowych informacji udziela Klaudia Prałat  adresem email: administracja@or.koscian.pl

  

Załączniki do pobrania na stronie internetowej:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/zamowienia-publiczne/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-osrodek-rehabilitacyjny-w-koscianie/zamowienia-ponizej-30-000-euro.html

 

1)     Formularz ofertowy

2)     Projekt umowy wraz z załącznikami

 

 

 

 

 

 Zamawiający

Agata Michalkiewicz

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego

w Kościanie

  • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-12-12 00:04:51
  • zaakceptowanie treści informacji: 2020-12-12 00:05:35
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2020-12-12 00:24:23

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe