Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

GRAFIKA

 

 

Kościan, dnia 15.10.2019r.

 

INFORMACJA

W związku z koniecznością uzupełnienia formalnego ofert przez niektórych oferentów ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 18.10.2019r. 

 

 

 

 

Kościan, dnia 25.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1510 z późn. Zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie  świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.Konsultacji lekarskich,                                                                                                              

2.Porady fizjoterapeuty,

3.Terapii indywidualnej,

4.Zajęć edukacyjno-zdrowotnych,

5.Zajęć sportowo-rekreacyjnych

w ramach projektu „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, wniosek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Kody CPV:

 CPV-85312500-3 Usługi  rehabilitacyjne

CPV-85142100-7 Usługi fizjoterapii

CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia,

CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

CPV: 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie

II. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz wzorem umowy można odebrać w budynku SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój nr 29 w godzinach: od: 8:00 do 14:00 lub pobrać ze strony internetowej ośrodka: www.or.koscian.pl/

1)Informacji w sprawie konkursu ofert udziela:

Pan/i Kamila Nowak, tel; +48655121270, E-mail: kamila.nowak@or.koscian.pl, pokój nr 29

2) Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z 5 części.

3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2021 r.

4) Kryterium oceny ofert: 100 % cena (w zakresie wszystkich pakietów)

Najniższa zaoferowana cena za 1 h, terapie, spotkanie / cenę oferty rozpatrywanej za 1 h, terapie, spotkanie x 100 %

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów.

5) Rozliczenia między Udzielającym Zamówienia, a Przyjmującym Zamówienie odbywać się będzie w polskich złotych (PLN)

6) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYMAGANIA

 1. Przedmiotem niniejszego  Konkursu Ofert jest udzielenie zamówienia na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie: 5 pakietów/ zadań
 • Zadanie 1: Kwalifikacja lekarska

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci 2 konsultacji lekarskich dla każdego z 330 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziane są 2 konsultacje:

- 1 konsultacja na początku programu, obejmująca: ocenę stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, badania (min. przy użyciu inklinometru), postawienie diagnozy, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego, wystawieniu zlecenia na zabiegi rehabilitacyjne;

- 2 konsultacja po zakończeniu programu, obejmująca: ocenę stanu zdrowia pacjenta, przeprowadzenie wywiadu, badania (min. przy użyciu inklinometru), przekazanie zaleceń do stosowania w domu.

Minimalny czas trwania 1 konsultacji: 1 h na 1 pacjenta

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Zakres godzin na jaki Oferent może złożyć ofertę: 6 – 660 godzin, nie mniej niż 6 godzin w miesiącu

Czas realizacji usług: 10.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad lekarskich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy,

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy,

- polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu,

b)         dyplom ukończenia akademii/uniwersytetu medycznego,

c)         dyplomy posiadanych specjalizacji.

 

 • Zadanie 2: Porada fizjoterapeutyczna

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci 1 konsultacji/ porady fizjoterapeuty dla każdego z 330 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziana jest 1 konsultacja / porada fizjoterapeuty, obejmująca ocenę postępów rehabilitacji w trakcie trwania terapii indywidualnej.

Minimalny czas trwania konsultacji: 1 h na 1 pacjenta .

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Zakres godzin na jaki Oferent może złożyć ofertę: 3 – 330 godzin, nie mniej niż 3 godziny w miesiącu.

Czas realizacji usług: 10.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez fizjoterapeutę, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia i w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad fizjoterapeutycznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającego minimum:

a) dyplom magistra i 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) dyplom licencjata i minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,

 

- konieczne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (np. CV)

 

 • Zadanie 3: Terapie indywidualne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci rehabilitacji medycznej dla każdego z 330 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Terapia indywidualna składa się ze 100 zabiegów rehabilitacyjnych, zgodnie z indywidualnych programem rehabilitacyjnych, opracowanym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. W ramach jednego dnia uczestnik projektu odbędzie maksymalnie 3 zabiegi fizykalne i maksymalnie 2 rodzaje ćwiczeń z wykorzystaniem kinezyterapii, terapii manualnej, metod specjalnych lub masażu.

Lista planowanych zabiegów fizjoterapeutycznych:

1) Kinezyterapia

-indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według  metod  neurofizjologicznych,  metody  reedukacji  nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)

-ćwiczenia  wspomagane

-pionizacja

-ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

-ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

-ćwiczenia izometryczne

-nauka czynności lokomocji

-wyciągi-inne formy usprawniania (kinezyterapia)

-ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające

2) Masaż

-masaż suchy

-częściowy

-masaż limfatyczny ręczny

-masaż limfatyczny mechaniczny

-masaż podwodny

–hydropowietrzny

-masaż podwodny miejscowy

-masaż podwodny całkowity

-masaż mechaniczny

3) Elektrolecznictwo

-galwanizacja

-jonoforeza

-kąpiel czterokomorowa

-kąpiel elektryczna

–wodna całkowita

-elektrostymulacja

-tonoliza

-prądy diadynamiczne

-prądy interferencyjne

-prądy TENS

-prądy TRAEBERTA

-prądy KOTZA

-ultradźwięki  miejscowe

-ultrafonoforeza

4) Leczenie polem elektromagnetycznym

-impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

-diatermia krótkofalowa, mikrofalowa

-impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

5) Światłolecznictwo i termoterapia

-naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym

-laseroterapia –skaner

-laseroterapia punktowa

-okłady parafinowe

6) Hydroterapia

-kąpiel wirowa  kończyn

-inne kąpiele -wirowa w tanku

-natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy

7) Krioterapia

-krioterapia  (azot)

8) Balneoterapia

-kąpiel w suchym CO2

oraz zabiegi   elektroterapii,   wodolecznictwo,   światłolecznictwo,   termoterapia,   masaże,   kinezyterapia indywidualna i grupowa, terapia przeciw-obrzękowa.

Specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia terapii indywidualnej zgodnie z zaleceniami lekarskimi zapewnia Zamawiający.

Maksymalny czas trwania terapii indywidualnej dla 1 uczestnika projektu: 20 dni

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Liczba terapii indywidualnych na jaką Oferent może złożyć ofertę: 3 – 330  terapii, nie mniej niż 3 terapie indywidualne w miesiącu.

Czas realizacji usług: 10.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez fizjoterapeutę, będącego podmiotem spełniającym wymagania, określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia i w Zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących warunków udzielania świadczeń dotyczących porad fizjoterapeutycznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającego minimum:

a) dyplom magistra i 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) dyplom licencjata i minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe,

 

- konieczne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

 

- konieczne jest posiadanie umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do przeprowadzenia terapii indywidualnej zgodnej z zaleceniami lekarskimi.

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wpis w książeczce dla celów epidemiologicznych),

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (np. CV)

 

 • Zadanie 4: Zajęcia edukacyjno-zdrowotne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej dla 330 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziane są 2 spotkania dla każdego z 330 uczestników projektu, odbywające się w grupach maksymalnie 10-osobowych. 

Czas trwania 1 spotkania: 45 minut.

Cel główny zajęć to przygotowanie i wyposażenie uczestnika projektu w podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowia, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Tematyka zajęć:

 • Wpływ diety na skład ciała człowieka.
 • Konsekwencje otyłości, nadwagi oraz innych parametrów zdrowotnych, a występowanie chorób układu naczyniowego, oddechowego, mięśniowo-powięziowego oraz tkanki łącznej.
 • Wysiłek fizyczny, a człowiek i jego zdrowie.
 • Ergonomia wysiłku fizycznego w pracy i w domu.
 • Autoterapia.

Forma realizacji zajęć:

- część 1 – wykład (prezentacja multimedialna)

- część 2 – warsztaty aktywizujące uczestników spotkania

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika objętego usługą, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Liczba spotkań na jaki Oferent może złożyć ofertę: 1-66 spotkań, nie mniej niż 1 spotkanie w miesiącu.

Czas realizacji usług: 10.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby, posiadającego następujące kwalifikacje:

a) tytuł magistra fizjoterapii i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) tytuł licencjata fizjoterapii i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, lub

d) tytuł licencjata lub magistra dietetyki, lub

e) tytuł magistra wychowania fizycznego, lub

f) tytuł magistra sportu, lub

g) tytuł magistra nauk o zdrowiu;

 

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy, jeśli dotyczy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu, jeśli dotyczy

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (np. CV)

 

 • Zadanie 5: Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 330 uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wpieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przewidziane są 2 spotkania dla każdego z 330 uczestników projektu, odbywające się w grupach maksymalnie 10-osobowych. 

Czas trwania 1 spotkania: 45 minut.

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie w oparciu o sprzęt i pomieszczenia OR w Kościanie lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego np. basen lub zajęcia w terenie – park, stadion, itp. Materiały zużywalne typu rękawiczki jednorazowe, preparaty dezynfekujące etc. będą dostarczone przez Zamawiającego.

Liczba spotkań na jaki Oferent może złożyć ofertę: 1-66 spotkań, nie mniej niż 1 spotkanie w miesiącu.

Czas realizacji usług: 10.2019 do 31.10.2021

Usługi będą wykonywane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający wskazuje, iż podane wyżej liczby godzin wsparcia i liczby osób są podane orientacyjnie w oparciu o posiadane przez Zmawiającego dane. Poszczególne liczby mogą ulec zmianie poprzez ich zmniejszenie lub poprzez zwiększenie o maksymalnie 25% na podstawie aneksu do umowy w sytuacjach wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego.

Celem organizowanych zajęć jest wzrost potencjału zdrowotnego uczestników programu, poprzez przywracanie sprawności ruchowej i wydolności pacjentów, zwiększanie siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu oraz obniżenie masy ciała.

Zajęcia mogą być organizowane w różnych formach i o różnym stopniu intensywności, np. zajęcia na basenie, w formie aerobiku, nordic walking, w terenie z  wykorzystaniem siłowni zewnętrznych, treningu funkcjonalnego, treningu na piłkach, pilates, itp.

Wszelkie opłaty dodatkowe związane ze świadczeniem usługi pokrywa Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłonienia do realizacji zadania więcej niż jednego Wykonawcy.

Wymagania:

- zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby, posiadającego następujące kwalifikacje:

a) tytuł magistra fizjoterapii i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, lub

b) tytuł licencjata fizjoterapii i minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe, lub

c) wykształcenie średnie z tytułem technika oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, lub

d) tytuł magistra fizjoterapii, lub

e) tytuł magistra wychowania fizycznego, lub

f) tytuł magistra sportu, lub

g) tytuł magistra rehabilitacji ruchowej, lub

h) instruktora danej dyscypliny sportowej.

 

- w przypadku podmiotów leczniczych, lub praktyk zawodowych konieczne jest posiadanie wpisu do  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- konieczne jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej/ odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem MF z dn. 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Wymagane dokumenty:

- decyzja potwierdzająca wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę zgodnie z adresem siedziby oferenta, jeśli dotyczy

- dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania oferty (wydruk CEIDG lub KRS), jeśli dotyczy

- polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do posiadania polisy OC i z tytułu zdarzeń medycznych przez cały czas obowiązywania umowy i przedkładanie tych polis w czasie trwania umowy, jeśli dotyczy

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, której dotyczy konkurs,

- dokumenty kwalifikacyjne, tj. min.

a)         aktualne prawo wykonywania zawodu, jeśli dotyczy

b)        dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich

c)         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, kompetencje i/lub doświadczenie zawodowe (np. CV)

*Wykonawcy są zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo planowanych interwencji pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy medycznej. Interwencje będą zgodne z aktualną wiedzą naukową, sprawdzone klinicznie. Prowadzone działania muszą odbywać się z zachowaniem prawa do intymności.

 

III. Ofertę należy składać w formie pisemnej – pod rygorem odrzucenia – w zamkniętej kopercie, z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ....... (wskazać świadczenia zdrowotne objęte ofertą)” w ramach projektu „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, wniosek dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój nr 29 do godziny: 9.00 do dnia 11.10. 2019 r.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 11 A, 64-000 Kościan- pokój nr 29, dnia 11.10.2019, godz. 09:15.

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.or.koscian.pl i tablicy informacyjnej Udzielającego zamówienia w dniu 15.10.2019 r.

VI. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia wyniku konkursu.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1373).

Dyrektor

Agata Michalkiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-25 13:45:50
 • zaakceptowanie treści informacji: 2019-09-25 13:46:54
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2019-10-16 08:46:07

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe