Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń na terenie obiektu Ośrodka Rehabi

        Kościan, dnia 10.12.2020 r.

 

 L.Dz.OR.0372/02/2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi sprzątania dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

 

Zamawiający:

 

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan

NIP: 698-15-82-707, REGON: 410390558

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń na terenie obiektu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11A.

 

 II. Szczegółowy opis przedmiotu.

 

 1. Częstotliwość świadczenia usług: 5 razy w tygodniu (poniedziałek – piątek). Praca w godzinach wieczornych. W wyjątkowych przypadkach praca także na wezwanie Zamawiającego.
 2. Wykonawca będzie używał własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania usługi.
 3. Wykonawca zapewni środki chemii gospodarczej niezbędne do wykonania usługi.
 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki środków chemicznych używanych do wykonywanych prac.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów.
 6. Do obowiązków Wykonawcy należy zamknięcie obiektu (wraz z włączeniem alarmu) po wykonaniu usługi. Przed zamknięciem Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczeń wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz piętrze obiektu.
 7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.
 8. Wykaz prac stanowi załącznik nr 1.
 9. Wykaz pomieszczeń stanowi załącznik nr 2.
 10. Zamawiający zastrzega, że wykaz prac oraz pomieszczeń może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
 11. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych prac ustalane będzie w oparciu o cennik Wykonawcy.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

IV. Opis  sposobu przygotowania oferty.

 

      Oferta powinna być:

-      opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy;

-      posiadać datę sporządzenia;

-      zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

-      podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Wraz z ofertą cenową, oferent zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń (sale rehabilitacyjne, fitness, gabinety lekarskie itp.) w placówkach medycznych, rehabilitacyjnych lub o profilu fitness w latach 2018-2020.

 

Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, napis „Oferta na sprzątanie. Nie otwierać przed 18 grudnia 2020 r. godz. 10.00”

 

Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 9:30 pod adresem:
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a 64 – 000 Kościan.

 

Oferty złożone po godzinie 09:30  nie będą rozpatrywane oraz zostaną zwrócone bez otwarcia.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI. Ocena ofert.

 

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty 100%

 

VII. Dodatkowe informacje.

 

Dodatkowych informacji udziela Kamila Nowak email: kamila.nowak@or.koscian.pl.

  

Załączniki do pobrania na stronie internetowej:


http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/zamowienia-publiczne/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-osrodek-rehabilitacyjny-w-koscianie/zamowienia-ponizej-30-000-euro.html


1)     Załącznik nr 1

2)     Załącznik nr 2

3)     Formularz ofertowy

4)     Projekt umowy

 

Zamawiający

Agata Michalkiewicz

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego

w Kościanie

 • wytworzenie informacji: Kamila Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-12-12 00:19:12
 • zaakceptowanie treści informacji: 2020-12-12 00:20:08
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: 2020-12-12 00:22:35

Historia zmian

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe